Pewien uczestnik warsztatów WIWN® zgłosił nietypowy problem związany z ekipą remontową.

Szef ekipy remontowej oświadczył mi, że w związku z tym, iż jego robotnicy zniszczyli jakieś inne mieszkanie, i to na tyle poważnie, że wkroczył nadzór budowlany (pękła ściana frontowa), został zmuszony do zamknięcia działalności. Niestety nie rozliczył się ze mną z wykonanych robót i nie otrzymałem od niego faktury rozliczającej (a płaciłem mu pieniądze za wykonane części robót i za zakupione materiały – w sumie około 30000 zł).

Teraz dokończyłem remont bez niego i sprzedaję to mieszkanie, ale nie wiem, jak rozliczyć koszty, które poniosłem (wszystko robiłem przelewem, ale bez żadnych faktur, ponieważ mieliśmy się rozliczyć na sam koniec). Jak to ugryźć? Mogę się rozliczyć tylko na podstawie umowy i potwierdzeń przelewu oraz korespondencji mailowej?
Czy da się wyegzekwować faktury?
Czy można obciążyć go za dokończenie remontu bez niego?
(Chciałem sprzedać to mieszkanie w ramach działalności gospodarczej, którą będę dopiero zakładał, ale rozważam też sprzedaż jako osoba fizyczna).

Na pytania z zakresu prawa podatkowego odpowiada Michał Przybysz.

Na początku należy stwierdzić, iż Pana kontrahent powinien Panu wystawić fakturę, nawet jeśli już przestał prowadzić swoją działalność gospodarczą.
Rozważając bowiem kwestię dopuszczalności wystawienia faktur VAT przez kontrahenta, należy uwzględnić, że fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie może automatycznie oznaczać, iż z tego względu nie mają już wobec niego zastosowania odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, skoro wskazaną usługę w części wykonał i otrzymał zapłatę. Odmienna wykładnia oznaczałaby, że świadczone przez kontrahenta usługi, wykonane ponadto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlegają przepisom materialnego prawa podatkowego.

Tym samym, jeśli kontrahent nie będzie chciał wystawić faktury mimo takiego obowiązku, to należałoby uświadomić mu, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Jeżeli mimo to nie wystawi faktury, to niestety brak jest po Pana stronie bezpośrednich instrumentów, by wyegzekwować od takiego wykonawcy wystawienie faktur. Należyty skutek może przynieść jednak zgłoszenie takiej sytuacji organom podatkowym, np. urzędowi skarbowemu właściwemu dla kontrahenta.
Niestety kwestia zaliczenia w koszty takiego wydatku bez faktury jest bardziej skomplikowana. Stanowisko organów w tej kwestii jest zróżnicowane, w zależności od danego stanu faktycznego. Jeśli jednak kontrahent mimo wezwań nie wystawi faktury, który to obowiązek powinien zgodnie z prawem spełnić, to nie jest wykluczone, iż organy podatkowe uznają, iż uzyskanie dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, a tym samym poniesione koszty mogą być dokumentowane innymi dowodami niż faktura (przelew, umowa). Stosownie bowiem do art. 180 § 1 ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Z poważaniem / Kind regards,
Michał Przybysz
aplikant radcowski | legal trainee
www.chudzik.pl

Na ostatnie pytanie odpowiada radca prawny Marcin Witkowski.

Nie ma podstaw do obciążenia wykonawcy za całość kosztów związanych z dokończeniem remontu. Można ewentualnie żądać zwrotu kosztów związanych z usunięciem wad remontu. Można też żądać zwrotu tej części wynagrodzenia, która została wpłacona za niewykonane przez poprzednią ekipę prace. Potencjalnie za szkodę można by uznać także konieczność poniesienia wyższego wynagrodzenia za prace zlecone drugiej ekipie w zakresie tej nadwyżki.

Z poważaniem / Kind regards,
Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel
www.chudzik.pl