Uczestnicy Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości skorzystali z dofinansowania MDM (Mieszkanie dla młodych) w 2017 r. (kupili mieszkanie na kredyt). Warunkiem utrzymania tego dofinansowania jest m. in. to, iż przez najbliższe 5 lat nie mogą kupić dodatkowej nieruchomości dla siebie. Stąd pytanie jak pogodzić to z ich nową działalnością – FLIPowaniem. Zadaliśmy naszemu radcy prawnemu pytania w związku z zaistniałą sytuacją.

Odpowiedzi udziela radca prawny Marcin Witkowski z www.chudzik.pl

>> Czy możemy prowadząc działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna) kupić i sprzedać mieszkanie? Czy przez to nie stracimy dofinansowania MDM?

W przypadku, gdy kupią Państwo mieszkanie na siebie, nawet w ramach działalności gospodarczej, będzie się to wiązało z koniecznością zwrotu wsparcia. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dalej: „Ustawa”) w przypadku gdy nabywca (oboje małżonków, osobę samotnie wychowującą dziecko lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim, uzyskujące finansowe wsparcie na zasadach określonych w Ustawie) w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku, część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

>> Czy jest jakiś inny sposób, żeby nie ryzykować (założyć spółkę…?)

Ustawa wiąże obowiązek zwrotu dofinansowania przez nabywcę z uzyskaniem prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Jeżeli zatem lokale mieszkalne nabywałaby spółka w której byliby Państwo wspólnikami, obowiązek zwrotu dofinansowania w obecnym stanem prawnym nie powstanie. Nie dotyczy to jednak spółki cywilnej, która nie posiada odrębnej od wspólników zdolności prawnej. Właścicielami nieruchomości są bowiem wspólnicy spółki cywilnej.

Z poważaniem / Kind regards,

Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel
www.chudzik.pl