Pierwszy etap Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości składa się m.in. z 40h filmów, podczas których zdobywa się pełną wiedzę z zakresu skutecznego inwestowania na rynku nieruchomości. Jeden z Uczestników WIWN® podczas oglądania filmu nr 24. zadał pytanie: Zakładamy działalność gospodarczą, ale jednocześnie pracujemy na pełnym etacie, to płacimy tylko składki zdrowotne, czyli zamiast 1100/mies, płacimy 350/mies – czy dotyczy to rownież pracy na pełny etat za granicą?

Odpowiedzi udziela aplikant radcowski Michał Przybysz z www.chudzik.pl

Rzeczywiście osoby pracujące w Polsce, osiągające z tytułu umowy o pracę co najmniej minimalne wynagrodzenie z pracę, nie są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej, jednakże ciąży na nich w takiej sytuacji obowiązek zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W wypadku osoby będącej pracownikiem w kraju Unii Europejskiej (bo rozumiem, iż o takim kraju w tym wypadku jest mowa) sytuacja, co do zasady, kształtuje się nawet bardziej korzystnie.

Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 3 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, „Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną”. Brak jest dodatkowo w tym wypadku wymogu, zgodnie z którym wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika musiałoby odpowiadać minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Ponadto taka osoba nie musi opłacać w Polsce składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z przepisów unijnych wynika bowiem wprost zasada, iż obywatele UE działający na jej obszarze podlegają ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady przewidziane w rozporządzeniu 883/2004, wynikające ze specyfiki niektórych zawodów czy rodzajów zatrudnienia. Dlatego ostateczna odpowiedź na zadane pytanie nie jest możliwa bez dodatkowych informacji.

Ponadto należy pamiętać o wymaganiach przewidzianych dla polskiego przedsiębiorcy. Musi on bowiem dokonać wyrejestrowania z ZUS, zaś uzasadnieniem powinno być podjęcie zatrudnienia w innym kraju UE.

Ponieważ zdarza się, iż polscy przedsiębiorcy deklarują fikcyjne podjęcie działalności lub pracy najemnej na terytorium innego państwa członkowskiego, podczas gdy w rzeczywistości praca lub działalność wykonywana jest tylko Polsce, należy pamiętać, iż ZUS może weryfikować, czy zatrudnienie jest rzeczywiste, przede wszystkim w ramach współpracy międzynarodowej.

Z poważaniem / Kind regards,

Michał Przybysz

aplikant radcowski | legal trainee

Incoming search terms:

  • https://zarabiajnanieruchomosciach pl/dzialalnosc-gospodarcza-i-zus-a-praca-za-granica/