Uczestniczka Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości jest rezydentem podatkowym w Grecji. Chciałaby udzielić pożyczki ONLINE jako osoba fizyczna innej osobie fizycznej w PLN. W związku z całą transakcją powstały pytania, które warto, aby skomentował specjalista. Poniżej znajdziesz opisany problem, oraz odpowiedzi aplikanta radcowskiego Michała Przybysza do zaistniałej sytuacji. 

Jestem rezydentem podatkowym w Grecji. Chciałabym zawrzeć umowę pożyczki, jako osoba fizyczna, udzielająca pożyczki innej osobie fizycznej w PLN. Pożyczane pieniądze przeleję z konta w PLN, prowadzonego w Polsce na konto pożyczkobiorcy, również w Polsce. Umowa pożyczki będzie podpisana i sporządzona on-line ze wskazaniem mojego adresu w Polsce (jeżeli adres jest obowiązkowy). W związku z odsetkami, które uzyskam po okresie pożyczki, powstanie obowiązek podatkowy od zysku (19% od zysków kapitałowych). W związku z tym, że pożyczka dotyczy środków zgromadzonego w Polsce, a także rozliczenie nastąpi w Polsce, rozumiem, że obowiązek podatkowy powstanie względem Urzędu Skarbowego w Polsce tzn. gdzie znajduje się źródło powstania zobowiązania podatkowego. Podatek zapłacony w Polsce będzie wykazany, ze względu na swoje źródło, w zeznaniu rocznym w Polsce, ale nie w Grecji. Proszę o potwierdzenie następujących:

1) Umowa pożyczki może być sporządzona on-line ze wskazaniem mojego adresu w Polsce (pomimo, że rezydencja podatkowa przypada na Grecję). Być może adres w ogóle nie jest konieczny do umieszczenia?

2) obowiązek podatkowy powstaje wobec polskiego US

3) odsetki od pożyczki (zysk) nie będzie dodatkowo opodatkowany w Grecji, ani też nie będzie musiał być wykazany w Grecji, ze względu na to że jest to podatek od zysków kapitałowych (zakładam, że jest to podobny instrument jak papiery wartościowe czy odsetki od lokat bankowych, które są opodatkowane w Polsce, ze względu na źródło ich generowania)

Jeżeli powinno tu być zastosowane inne rozwiązanie, proszę o wskazanie.

Odpowiedzi udziela aplikant radcowski Michał Przybysz z www.chudzik.pl

1.

Umowa pożyczki może być sporządzona online w formie dokumentu elektronicznego.

Proszę jednak pamiętać, iż umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Zgodnie zaś z art. 772 kodeksu cywilnego do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Natomiast w art. 773 kodeksu cywilnego zastrzeżono, iż dokumentem jest także nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Ponadto zakładając, że nie prowadzi Pani działalności gospodarczej w zakresie udzielenia pożyczek, tj. m.in. pożyczka której zamierza Pani udzielić jest udzielana jednorazowo, adres zamieszkania nie musi być wskazany w tej umowie. Należy jednak wskazać na umowie co najmniej adres do korespondencji.

2.

W przypadku zawarcia umowy pożyczki powstanie obowiązek zapłaty dwóch podatków – od czynności cywilnoprawnych oraz dochodowy z tytułu odsetek. Obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jest obciążony pożyczkobiorca, który w tym wypadku jest rezydentem polskim i obowiązek musi spełnić względem polskiego Urzędu Skarbowego.

3.

Zgodnie z Pani informacją, powstanie także obowiązek rozliczenia podatku dochodowego z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki przez pożyczkodawcę. W sytuacji gdy mamy do czynienia z pożyczkodawcą będącym rezydentem obcego państwa, to aby ustalić w jaki sposób powinno wyglądać opodatkowanie uzyskanego dochodu należy sięgnąć do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (w tym wypadku polsko-greckiej umowy).

Zgodnie z polsko-grecką umową, odsetki które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą podlegać opodatkowaniu w tym drugim Państwie. Powyższe oznacza, iż mimo powstania dochodu w Polsce, możliwe jest opodatkowanie transakcji także w Grecji.

Ponadto należy pamiętać o regulacji art. 11 ust. 2 umowy, zgodnie z którą podatek zapłacony w Polsce nie może być wyższy niż 10% kwoty brutto otrzymanych odsetek.

W opisanej przez Panią sytuacji znajdzie dodatkowo zastosowanie art. 24 ust. 2 lit. b umowy, zgodnie z którym przy zapłacie podatku w Grecji będzie można potrącić wysokość podatku dochodowego zapłaconego już w Polsce. A zatem efektywnie zapłacony podatek nie będzie mógł być wyższy niż ten, który musiałaby Pani zapłacić w Grecji.

Podsumowując opodatkowanie podatkiem dochodowym będzie wyglądało w sposób następujący:
– Podatek dochodowy w Polsce (maksymalnie 10% wartości odsetek)
– Podatek dochodowy w Grecji (przy czym będzie można od wysokości wyliczonego podatku potrącić kwotę zapłaconą w Polsce).

Z poważaniem / Kind regards,

Michał Przybysz

aplikant radcowski | legal trainee