Nowy projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku posiadania polisy OC przez pośredników, rzeczoznawców oraz zarządców nieruchomości. Autorem ustawy jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które w uzasadnieniu napisało: „Pomoże to stronie takiej umowy w ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności odpowiednio rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami”. Projekt zobowiązuje wymienione wyżej zawody do dołączania do umów ważnej polisy OC. W projekcie zaproponowano też przywrócenie definicji „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcia „pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządca nieruchomości”. Projekt nowelizacji precyzuje, że „pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny”. „Dlatego w projekcie przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy łączącej je z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby”. Jak poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zaproponowano, aby nowelizacja weszła w życie 1 września 2017 r., z wyjątkiem jednego przepisu, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw oraz przepisów działu II i III ustawy o gospodarce nieruchomościami, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.