Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Określenie „sprzeczna z prawem” obejmuje także sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, z tym że notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej ze względu na tę sprzeczność, jeżeli wynika ona z treści zamierzonej czynności notarialnej lub z okoliczności jej dokonywania.

Przykładowo, notariusz może na podstawie okoliczności sprawy ocenić, że zastrzeżenie bardzo niskiej ceny stanowi przejaw wykorzystania trudnej sytuacji (niedoświadczenia, nieporadności) sprzedającego.

Dodam, że odmowę dokonania czynności notarialnej notariusz stwierdza w protokole.

Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, poucza się o prawie i trybie zaskarżenia odmowy. Osoba ta w terminie tygodnia od dnia odmowy dokonania czynności notarialnej może żądać na piśmie sporządzenia i doręczenia uzasadnienia odmowy. Notariusz sporządza uzasadnienie w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.

Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia od dnia doręczenia uzasadnienia odmowy, a gdy nie zażądała w przepisanym terminie doręczenia uzasadnienia odmowy – od dnia, w którym dowiedziała się o odmowie, zażalenie do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notariusza odmawiającego dokonania czynności notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem tego notariusza.

Z poważaniem | Kind regards,
Marcin Witkowski
radca prawny | attorney-at-law