Notariusz może odmówić dokonania czynności notarialnej. Odmowę stwierdza w protokole. Powinien też pouczyć osobę, której odmówił dokonania czynności notarialnej, o prawie i trybie zaskarżenia odmowy. Osoba ta ma bowiem prawo w terminie tygodnia od dnia tejże odmowy zażądać na piśmie sporządzenia i doręczenia uzasadnienia odmowy.

Osoba ta w przypadku, gdy zażądała doręczenia uzasadnienia umowy, może złożyć zażalenie w terminie tygodnia od dnia doręczenia uzasadnienia odmowy, a w przypadku, gdy nie zażądała uzasadnienia – w terminie tygodnia od dnia, w którym dowiedziała się o odmowie. Zażalenie to wnosi do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notariusza odmawiającego dokonania czynności notarialnej za pośrednictwem tego notariusza.

Notariusz powinien się ustosunkować do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi oraz doręczyć je osobie zainteresowanej (chyba że sporządził i doręczył już tej osobie uzasadnienie odmowy).

Następnie dochodzi do rozpoznania sprawy przez sąd przy zastosowaniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słuszne, dokonać czynności notarialnej i w tym przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 toku /Dz.U. nr 22, poz. 91/ tj. z dnia 13 grudnia 2013 roku /Dz.U. z 2014 r. poz. 164/ prawo o notariacie.