Pewien uczestnik WIWN® zgłosił się z interesującym problemem dotyczącym podatku od nieruchomości kupionych na firmę. Urząd miasta naliczył wyższe stawki podatków, co mocno go zaniepokoiło.

Kupiliśmy mieszkania z przeznaczeniem na flipa: jedne na jednoosobową działalność gospodarczą, a inne na spółkę. Zostały już sprzedane. W aktach notarialnych jest informacja, że mieszkania kupione są na firmę.

Po złożeniu deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości dostaliśmy z urzędu miasta decyzję o kwocie podatku. Urząd naliczył te dużo wyższe stawki (nie od budynków mieszkalnych, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą).

Rozmawiałem z panią urzędnik, która stwierdziła, że jeśli zajmujemy się obrotem/handlem mieszkaniami, mamy to wpisane w kodach PKD, dodatkowo przeprowadzamy remont, który wrzucamy w koszty, czy też wrzucamy w koszty opłaty za czynsz do spółdzielni/wspólnoty, a wiec jest to związane z prowadzoną działalnością, to podatek należy się wyższy.

Sprawę komentuje radca prawny z kancelarii www.chudzik.pl – Michał Przybysz.

Niniejsze zagadnienie nie jest oczywiste. W obrocie prawnym występują stanowiska, zgodnie z którymi organy podatkowe uznają, iż podatek od nieruchomości powinien być uiszczany w Państwa sytuacji zgodnie ze stawką dla nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W naszej opinii nie jest to jednak stanowisko prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatkowi od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się jednak budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

W art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy uregulowano natomiast minimalną stawkę podatku stosowaną do budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz do budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przepisy te odczytywane we wzajemnym powiązaniu pozwalają na przeprowadzenie następującej wykładni:

1. zasadą jest, że opodatkowaniu stawką właściwą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają wszystkie budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy,

2. za wyjątkiem jednak znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorcy budynków mieszkalnych,

3. chyba że budynki te lub ich części są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatem aby budynek mieszkalny mógł być opodatkowany stawką właściwą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi być zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy.

Wobec powyższego wydaje się, iż opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nie powinno dotyczyć sytuacji, w której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, a nieruchomość jest dla przedsiębiorcy towarem. Rozwiązanie tej kwestii wyglądałoby inaczej, gdyby przedsiębiorca zajął nieruchomość na cele działalności gospodarczej, np. poprzez stworzenie w niej siedziby spółki.

Z takim stanowiskiem zgodził się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 lipca 2009 roku, sygn. II FSK 460/08.

Niemniej należy liczyć się z tym, iż przepisy nie są w tym wypadku jednoznaczne, a tym samym nie każdy organ podatkowy zajmie korzystne stanowisko dla podatnika w takiej sprawie i ewentualny spór może zakończyć się postępowaniem sądowym, którego wyniku również nie można przewidzieć.

Michał Przybysz
aplikant radcowski | legal trainee