Odnośnie zmian dot. podatku Vat, które weszły w życie w 2017 roku w branży budowlanej.

1) czy nadal w 2017 roku można odsprzedać wyremontowaną nieruchomość bez VATu – czy nadal obowiązuje zwolnienie (przy założeniu, że nieruchomość  jest kupiona z rynku wtórnego, a wartość remontu/ulepszenia nie przekracza 30% wartości pierwotnego zakupu) 

2) jaki realny wpływ na charakter ’ flipowego biznesu’ mają najnowsze zmiany dot. Vat’u? czy coś się zmieni w sposobie rozliczania z ekipą remontową czy z zakupem materiałów?

=======================

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana pytania wyjaśniam:

Ad.1:

Nadal obowiązuje zwolnienie wskazane w art. 43 ust 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Nowelizacja ustawy o VAT nie wprowadziła w tym zakresie żadnych zmian, a zatem nadal zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

oraz dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem że:

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

A zatem nadal, po spełnieniu ustawowych warunków, można odsprzedać wyremontowaną nieruchomość korzystając ze zwolnienia z podatku VAT.

Ad.2

Zakładając, iż jako „flipowy biznes” rozumiemy zakup nieruchomości, a następnie przeprowadzenie remontu i ponowną sprzedaż na rynku, należy stwierdzić, iż nastąpiły zmiany przepisów, które warto mieć na uwadze.

Najistotniejszą zmianę stanowi rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Zakresem mechanizmu odwrotnego objętych zostało wiele transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych. Mechanizm ten zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Stanowi więc odstępstwo od generalnej zasady, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług.

Taka metoda rozliczenia podatku VAT, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8, dotyczy nabywców określonych usług budowlanych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (przedsiębiorca), u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (tj. nie przekroczyła ustawowego progu zwolnienia z VAT, wynoszącego od 1 stycznia 2017 roku co do zasady 200 000 zł),
  2. b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (przedsiębiorca), zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Usługi budowlane, które zostały objęte tym mechanizmem zostały wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT tj. „WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY”. Są to m.in.

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków),
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków),
  • Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,
  • Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych,
  • Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych,
  • Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian,
  • Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych,
  • Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Odpowiadając wprost na Pana pytanie należy stwierdzić, iż realny wpływ na charakter „flipowego biznesu” mają te najnowsze zmiany w podatku VAT, które rozszerzają katalog usług objętych tzw. odwrotnym obciążeniem. Katalog został poszerzony głównie o szereg usług budowlanych, co oznacza, iż w razie gdyby określona usługa mieściła się w ustawowym katalogu, a transakcja będzie dokonywana między przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o VAT, to obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywał będzie na nabywcy usługi.

Z poważaniem / Kind regards,

Michał Przybysz

aplikant radcowski | legal trainee 

Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni spółka partnerska, Łódź Zelwerowicza 41