Dokonując cesji praw wynikających z umowy przedwstępnej na osobę trzecią Podatnik świadczy usługę. Tym samym stawkę podatku dla ww. czynności należy rozpatrywać dla świadczenia usługi, nie natomiast dla dostawy lokalu mieszkalnego.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy , ani też rozporządzenia wykonawczego do ustawy nie przewidującej zwolnienia od podatku, czy też obniżonej stawki podatku dla czynności przeniesienia praw i obowiązków (cesji umowy). Tym samym uznać należy, że usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Odnosząc się natomiast do kwestii podstawy opodatkowaniu należy wskazać, że zgodnie z art.29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowaniu, z zastrzeżenia ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art 119 oraz art. 120 ust. 4 i5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonaniu usługi.

Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że wynagrodzenie będzie stanowić sumę kwoty za dokonanie przeniesienia spraw i obowiązków ma osobę trzecią oraz wartości nakładów poniesionych na rzecz dewelopera (wpłaconą zaliczkę), które zostaną zwrócone przez osobę trzecią, to w omawianym przypadku podstawą opodatkowaniu z tytułu cesji będzie kwota całej wartości transakcji stanowiąca zapłatę, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Reasumując, w rozpatrywanym przypadku, zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania będzie kwota (cena) należna Podatnikowi z tytułu przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej wraz z wartością nakładów poniesionych na rzecz dewelopera (wpłaconą zaliczką), pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Anna Wolska – Sławek