Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego przy zakupie gruntu*:

 

 

*UWAGA! Lista pochodzi z wykazu dokumentów, którą otrzymałem podczas przygotowania do aktu notarialnego w Przysusze, dlatego urzędy są podane dla tego rejonu. Kupując w innym miejscu, będziesz potrzebował wykazu z urzędów dla danej miejscowości!

 1. Odpis z księgi wieczystej – Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych w Przysusze, ul. Skarbowa 3.

 2. Wypis z rejestru gruntów – 2. Starostwo Powiatowe w Przysusze, Aleja Jana Pawła II, pokój nr 21 – pierwsze piętro.

 3. Prawomocny akt własności ziemi.

 4. Umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego zawarta przed Naczelnikiem Gminy.

 5. Wypis wraz w wyrysem z mapy ewidencyjnej:

  a) szkic zabudowań,

  b) pozwolenie na budowę.

 1. Mapa podziału nieruchomości.

 2. Prawomocna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

 3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości w ramach miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 4. Zaświadczenie o ubezpieczeniu zabudowań/ polisa ubezpieczeniowa.

 5. Postanowienie Sądu o:

  a) nabyciu własności nieruchomości/ zasiedzenie/ uwłaszczeniu,

  b) stwierdzeniu nabycia spadku,

  c) dziale spadku i zniesieniu współwłasności.

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego do postanowień spadkowych i o zasiedzenie oraz w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Dz. U. z 2006 r. nr 222 poz. 1629). Urząd Skarbowy w Przysusze, ul. Szkolna 7

 2. Poprawny podział (nr działki, powierzchni, kto otrzymuje).

 3. Akt poświadczenia dziedziczenia (notariusz), skrócone odpisy aktów stanu cywilnego:

  a) zgonu,

  b) małżeństwa,

  c) urodzenia.

 1. Dane z dowodów osobistych stron (i inne):

  a) imiona i nazwiska,

  b) imiona rodziców,

  c) stan cywilny,

  d) PESEL,

  e) seria i numer dowodu osobistego,

  f) adres zamieszkania,

  g) numer telefonu kontaktowego.

 1. Decyzja KRUS o przyznaniu emerytury rolniczej lub postanowienie z ARiMR.

 2. Skrócone odpisy aktów:

  a) zgonu,

  b) małżeństwa,

  c) urodzenia.

 1. Świadectwo energetyczne.