Ostatnio w temacie wniesienia nieruchomości małżonków do spółki cywilnej powstało wiele plotek. Temat został skomentowany przez radcę prawnego. Chciałbym podzielić się z Tobą treścią komentarza. 

„Na prośbę mec. Mateusza Chudzika wskazuję, iż moim zdaniem wniesienie nieruchomości objętej wspólnością majątkową małżeńską do spółki cywilnej wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Wskazać należy, iż Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 listopada 2012 r. sygn. akt II CSK 182/12, orzekł, że „Zastosowanie szczególnej formy przeniesienia własności [aktu notarialnego M.W.] dotyczy każdej sytuacji wniesienia nieruchomości do majątku wspólników spółki cywilnej drogą czynności prawnej, a więc również takiej, gdy dotychczasowymi współwłaścicielami tej nieruchomości w częściach ułamkowych były te same osoby, które stały się następnie wspólnikami w spółce”.

Z kolei w postanowieniu z dnia 16 stycznia 2014 r., sygn. akt II Ca 2506/13, Sąd Okręgowy w Krakowie wprost wskazał, że przeniesienie własności nieruchomości objętej wspólnością majątkową do spółki cywilnej zawiązanej przez małżonków wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Z poważaniem / Kind regards,

Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel”