Warto zwrócić uwagę na istotną kwestię, jaką jest sporządzanie aktów notarialnych. Są to dokumenty, w których mogą się sporadycznie pojawiać błędy. Jak ich unikać? Jak sprawdzić czy akt notarialny jest prawidłowo sporządzony? Na co zwracać uwagę? Jakie są konsekwencje takich błędów?

Najczęściej spotykanymi pomyłkami są:
– błędy rachunkowe
Zdarzają się omyłki, błędy w pisowni, liczbach. Warto wszystko sprawdzić dokładnie począwszy od numeru działki, przez powierzchnię lokalu a skończywszy na nazwiskach i imionach.

– błędy nie noszące znamiona oczywistości
Takie pomyłki zdarzają się, wtedy gdy obie strony trwały w błędnym stwierdzeniu co do postanowień umowy, czy też nie miały prawidłowego wyobrażenia co do przebiegu danej czynności prawnej.
Te dwa kryteria błędów owocują często zawiłościami, które trudno rozwiązać. Sprawdzając akt notarialny nie możemy zapominać, że pomyłki mogą wynikać z wcześniejszych zapisów np. w:
– protokołach z przetargów,
– uchwałach i zarządzeniach.
Jeśli chcemy uchronić się przed konsekwencjami takich omyłek sprawdzajmy:

– Imię i nazwisko pod względem pisowni np. czy widnieje imię Violetta czy Wioletta.
– Numer PESEL i adres, gdyż nagminnie powtarzają się błędy w kodach pocztowych,
– Wszelkie pomiary i wymiary,
– Ceny sprzedaży lub wartości przedmiotu umowy
– Sprawdź zapis kwotowy i słowny
– Upewnij się, że zostały dostarczone wszystkie dokumenty wymagane przez prawo lub statuty jednostek organizacyjnych
– Zawsze pamiętaj by sprawdzić czy w akcie notarialnym widnieje wniosek do sądu rejonowego, do wydziału ksiąg wieczystych o wpis prawa własności czy użytkowania wieczystego

Co się dzieje gdy nie wykryjemy błędu?
Jeśli w zapisie aktu pojawiły się czynności prawne sprzeczne z literą prawą, mamy do czynienia z sytuacją czynności prawnej wadliwej, która grozi odpowiednią sankcją:
– nieważnością bezwzględną,
Nieważność bezwzględna, jak sama nazwa wskazuje, powoduje, że dany akt notarialny nie może mieć żadnych skutków prawnych. Jest to sytuacja, w której,w ogóle nie zawarto umowy. Ona po prostu nie istnieje. Nieważność jest skutkiem przepisów prawa, sąd musi ten fakt wziąć pod uwagę. Niestety nie możemy takiej umowy zmienić, zatem jej naprawa czy poprawka nie jest możliwa.
wzruszalnością, Druga opcja to wzruszalność. Skutek jest ten sam, jednak przyczyna zgoła inna. Nie powstaje ona z mocy prawa, a z inicjatywy osoby, która składa oświadczenie, opisujące uchylenie się od skutków prawnych czynności.
– bezskutecznością zawieszoną
Bezskuteczność, podobnie jak w innych wymienionych przypadkach oznacza, że czynność prawna nie ma żadnych skutków, do czasu zajścia dodatkowego zdarzenia. Tym zdarzeniem jest wyrażenie zgody na dokonanie czynności przez osobę trzecią. Jeśli jesteśmy kontrahentem w takim akcie notarialnym, możemy zobligować drugą stronę do podjęcia czynności w określonym czasie. Jeśli ta nie wypełni obietnicy w określonym czasie, czynność staje się nieważna
naprawą czynności
W przypadku pomyłek w liczbach, cyfrach czy błędach stosunkowo szybko będziemy mogli je sprostować, ponieważ została wymyślona specjalna procedura korekcji takich pomyłek. Protokół prostujący jest składany przez notariusza.
Naprawa czynności może wystąpić tylko wtedy, gdy błąd leży po stronie notariusza. Czasem usunięcie takich pomyłek nie jest możliwe bo np. jedna ze stron zmarła. Wtedy zostaje nam odwołanie się do sądu w celu rozstrzygnięcia. Wszystko zależy od tego kto popełnił błąd.

Co czeka notariusza gdy popełni błąd?
Istnieją przepisy, które jasno określają co się dzieje w takiej sytuacji. Jest to odpowiedzialność cywilna wynikająca z przepisu art. 49 oraz odpowiedzialność dyscyplinarna za przewinienie zawodowe. Aby starać się o odszkodowanie z tytułu błędu notarialnego należy przedstawić wszystkie przesłanki, które miały wpływ na powstałą sytuację.

Pomyłki, literówki, błędy w rachunkach mogą się zdarzyć wszędzie. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, zwracaj uwagę na szczegóły. Proces inwestowania w nieruchomości zakłada wieloaspektowość działań, szczególną staranność w przypadku zawierania umów. Pomoc specjalisty na tym etapie jest niezbędna.
Pomyśl sobie, że otrzymujesz taką pomoc, na początku Twojej przygody inwestowania w nieruchomości. Zyskujesz pewność, że Twoja inwestycja jest od początku do końca prawnie zabezpieczona – myślisz, że to niemożliwe? Przekonaj się sam – porozmawiajmy o Tobie i Twoim planie na przyszłość