Wynajem miejsc noclegowych jest formą usług turystycznych świadczoną w tzw. innych obiektach (nieskategoryzowanych).

Podstawową różnicą w stosunku do usług hotelarskich świadczonych w obiektach hotelarskich jest złagodzenie wymagań.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych, wszystkie podmioty wynajmujące pokoje w obiektach inne niż obiekty hotelarskie muszą spełniać odpowiednie wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne wynikające z przepisów prawa (np. budowlanego). Dodatkowo muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 45 pkt 4 ustawy. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – dalej „Rozporządzenie”).

Sama działalność w zakresie wynajmu miejsc noclegowych nie jest reglamentowana. Natomiast obiekty inne niż hotelarskie, w których noclegi są oferowane, trzeba zgłosić do ewidencji prowadzonej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce ich położenia. Wzór takiego zgłoszenia przesyłam w załączeniu.

Podstawowy kod PKD dla działalności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych to 55.20.Z. – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tj. zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w kwaterach dla gości i bungalowach, domkach lub chatach bez obsługi) oraz 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie (tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób).

Minimalne wymagania jakim powinno odpowiadać wyposażenie obiektu (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia)

1. Wynajmowanie miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych:

a) Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura min. 18 C
b) Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody minimalnie po dwie godziny rano i wieczorem o ustalonych porach
c) Maksymalna liczba osób przypadająca na jeden węzeł higieniczno-sanitarny (w.h.s.)
d) Podstawowe wyposażenie w.h.s.
– Natrysk lub wanna, umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik, WC
– Lustro z górnym lub bocznym oświetleniem
– Uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną
– Pojemnik na śmieci (niepalny/trudno zapalny)
– Dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe.

2. Wynajmem miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
a) Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m2/osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5 m2)
b) Wyposażenie sal sypialnych
– Łóżka jednoosobowe o wymiarach min. 80 x 190 cm
– Oddzielnie zamykane szafki dla każdej osoby
–Stół
– Krzesła/taborety (1 na osobę) lub ławy
– Wieszaki na odzież wierzchnią, lustro
– Oświetlenie ogólne
– Dostęp do w.h.s. jak powyżej

Dokumentacja (§4 Rozporządzenia) – spełnienie wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o usługach turystycznych dokumentuje się:

a) wymagania budowlane – książka obiektu budowlanego, a gdy obiekt nie posiada protokołem z kontroli obiektu budowlanego
b) przeciwpożarowych – opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
c) sanitarnych – opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
d) Organ prowadzący ewidencje innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, może wezwać osobę świadczącą takie usługi do udokumentowania spełnienia wymagań

Ewidencja (§12 Rozporządzenia)

a) prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu
b) podstawą dla założenia karty jest zgłoszenie obiektu
c) przedsiębiorca zgłaszając obiekt jest obowiązany podać NIP, KRS, CEIDG – o ile posiada
d) karta ewidencyjna innego obiektu zawiera (16 Rozporządzenia)
-określenie przedsiębiorcy
-nazwę, adres obiektu
-informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu
-informację o liczbie miejsc noclegowych
e) zgłoszeniu do ewidencji podlega także informacja o zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie
f) ich struktury/ numeru telefonu (faksu, adresu poczty elektronicznej, adresu strony internetowej – jeśli posiada)

Z poważaniem / Kind regards,

Mateusz Chudzik

www.chudzik.pl

radca prawny | partner