Warto inwestować wspólnie, np. w małżeństwie. Można razem rozwiązywać problemy, wymyślać kolejne strategie, dzielić role, dzięki czemu jest trochę łatwiej. A jak wygląda kwestia rozdzielności majątkowej? Czy korzystniejsza jest rozdzielność majątkowa zwykła, czy z wyrównaniem dorobków? Czy ma to jakieś znaczenie na dalszych etapach inwestowania w nieruchomości? I czy przekazywanie sobie majątku w przypadku wyrównania dorobków wychodzi taniej niż na przykład w darowiźnie?

Na te pytania odpowiada radca prawny Marcin Witkowski z kancelarii chudzik.pl.

Po pierwsze należy wskazać, że w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Mamy zatem do czynienia z dwoma odrębnymi majątkami. Nie ma w tym ustroju majątku wspólnego małżonków, jak przy ustroju wspólności ustawowej. Każdy małżonek sam zarządza swoim majątkiem i decyduje o nabyciu czy sprzedaży składników tego majątku.

Taka sama zasada obowiązuje przy rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Różnica dotyczy możliwości żądania po ustaniu rozdzielności (np. w wyniku rozwodu) wyrównania dorobków przez tego z małżonków, którego dorobek jest mniejszy. Konstrukcja ta ma na celu zabezpieczenie interesów tego małżonka, którego przyrost majątku w trakcie trwania małżeństwa jest niższy od przyrostu majątku drugiego małżonka. W praktyce najczęściej chodzi o sytuacje, gdy tylko jeden małżonek pracuje, a drugi wychowuje dzieci i nie uzyskuje dochodów albo gdy dysproporcje w uzyskiwanych dochodach pomiędzy małżonkami są znaczne.

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków. W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub wysokości wyrównania rozstrzyga sąd. Kwestie te reguluje art. 512-515 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do stwierdzenia, która rozdzielność będzie lepsza – jeżeli dysproporcje w uzyskiwanych dochodach pomiędzy małżonkami nie są/będą znaczne, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków nie będzie miała praktycznego znaczenia.

Nie może być mowy o tańszym rozporządzaniu majątkiem przy rozdzielności z wyrównaniem dorobków, ponieważ zasady rozporządzania majątkiem są takie same jak przy rozdzielności zwykłej.

Z poważaniem / Kind regards,
Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel