Uczestnicy WIWNⓇ zadają często trudne pytania. Poniżej kolejne prawne zawiłości dotyczące nieruchomości i spadkobierców.

Odpowiada nasz Ekspert – radca prawny „Chudzik i Wspólnicy” Pan Marcin Witkowski.

PYTANIE:

Czy w przypadku, gdy mieszkanie nabyte jest przez współmałżonka w drodze spadku (jedyny spadkobierca) w okresie obowiązywania wspólności majątkowej, to na umowie jako sprzedający występuje tylko ten współmałżonek? i jak to zapisać w umowie? Wystarczy wskazanie tytułu prawnego jako dział spadku i tego współmałżonka?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił„.

Zgodnie z art. 34 KRiO „Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił„.

Odnosząc powyższe przepisy do zadanego pytania, należy wskazać, że nieruchomość odziedziczona przez małżonka jako jedynego spadkobiercę stanowi jego wyłączną własność (chyba, że w testamencie spadkodawca postanowił, iż nieruchomość ma wejść do majątku wspólnego).

Nie ma w tym przypadku mowy o dziale spadku, skoro jest tylko jeden spadkobierca. Małżonek powinien legitymować się postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. Na podstawie jednego z tych dokumentów powinien złożyć wniosek do sądu prowadzącego księgę wieczystą dla nieruchomości o wpisanie go jako właściciela tej nieruchomości.

Stroną umowy będzie zatem tylko małżonek, który odziedziczył nieruchomość. Tytuł prawny do nieruchomości powinien wynikać z księgi wieczystej tej nieruchomości.