Jeden z uczestników WIWNⓇ zawarł umowę pośrednictwa na sprzedaż swojego mieszkania. Umowa była na wyłączność, jednak od dłuższego czasu pośrednik nie przyprowadził potencjalnego kupującego. Nasuwa się pytanie, czy można szybko i bezkosztowo rozwiązać taką umowę?

Przedstawiam przykładowy fragment takiej umowy pośrednictwa, wraz z opinią naszego Eksperta.

FRAGMENT UMOWY:

§ 7 (Obowiązywanie umowy)

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony 12 miesięcy.

2. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez drugą Stronę.

3. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

4. W przypadku, opisanym w § 7 ust. 2, a także w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron wypowie niniejszą umowę z innych powodów niż wskazane w § 7 w ust. 2 i ust. 3, odpowiednio:

a) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Pośrednika odszkodowania

b) Pośrednik jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania, w szczególności odpowiadającego kwocie utraconego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2;

5. W przypadku opisanym w § 7 ust. 3, Pośrednik jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego wynagrodzenia, odpowiadającego wykonanym czynnościom, tj. ustalonemu procentowo zakresowi, w jakim Umowa została wykonana, mając na względzie cel, w jakim Umowa została zawarta.

6. W przypadku opisanym w ust. 4 pkt. b i ust. 5 wynagrodzenie odpowiadające wykonanym czynnościom/odszkodowanie stanowiące równowartość utraconego wynagrodzenia ustalone zostanie w oparciu o cenę ofertową nieruchomości.

ODPOWIEDŹ RADCY PRAWNEGO:

Z umowy wyłącznego  pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości wynika, że została ona zawarta na czas określony 12 miesięcy.

W par. 7 ust. 2 umowy przewidziano, że każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez drugą Stronę.

Par. 7 ust. 3 umowy stanowi, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

Zgodnie z par. 7 ust. 4 w przypadku, gdy Zamawiający wypowie umowę z innych powodów, niż wskazane w par. 7 ust. 2 i 3 umowy, Pośrednik może dochodzić od Zamawiającego odszkodowania, w szczególności odpowiadającego kwocie utraconego wynagrodzenia.

Z uwagi na to, że umowa nie precyzuje pojęcia „ważne powody„, ostatecznie kwestię, czy rozwiązanie umowy nastąpiło z ważnych powodów, czy też nie, musiałby rozstrzygnąć sąd.

Przykładowo, ważnym powodem wypowiedzenia może być utrata zaufania, co do uczciwości lub innych niezbędnych kwalifikacji przyjmującego zlecenie. Podkreślić jednak należy, iż nie wystarczy tylko subiektywne przekonanie Zamawiającego, co do uczciwości lub innych kwalifikacji przyjmującego zlecenie. Powinno ono być poparte okolicznościami o charakterze obiektywnym.

Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Zamawiającego z ważnych powodów, Pośrednik może żądać zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego wykonanym czynnościom, tj. ustalonemu procentowo zakresowi, w jakim umowa została wykonana (par. 7 ust. 5 umowy).

Umowa wskazuje również, że podstawą wypowiedzenia może być rażące naruszenie postanowień umowy przez jedną ze Stron. Użycie terminu rażące wskazuje na to, iż podstawą rozwiązania umowy nie może być każde naruszenie umowy, ale tylko poważne, istotne naruszenie postanowień umowy. Z umowy wynika, iż w razie rozwiązania umowy na tej podstawie, Pośrednik nie może żądać zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego wykonanym czynnościom.

Podsumowując, Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę przed terminem, jednak jeżeli zostanie ona rozwiązana bez ważnego powodu (w przypadku innego niż rażące naruszenie umowy), należy się liczyć z tym, iż w razie późniejszego sprzedania nieruchomości, Pośrednik może domagać się odszkodowania w wysokości utraconej prowizji. Oczywiście umowę można także rozwiązać za porozumieniem Stron, ustalając warunki wcześniejszego rozwiązania umowy.

Marcin Witkowski

radca prawny | „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska | www.chudzik.pl