Odpowiedzi udziela Kancelaria Radców Prawnych www.chudzik.pl

PYTANIE

Czy gdy otrzymam od siostry darowiznę 100 tys zł, to ponieważ jesteśmy w 1 grupie, będę musiała zapłacić za to jakiś podatek od darowizny, czy wystarczy zgłosić to w US, aby być zwolnionym z podatku?

ODPOWIEDŹ

Zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych m. in. przez rodzeństwo, jeżeli:

  • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz
  • udokumentują otrzymanie środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Obowiązek takiego udokumentowania otrzymania środków jest wymagany, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie
5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł. Udokumentowania można dokonać dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Powyższe oznacza, iż aby skorzystać z ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, gdy obdarowanym kwotą 100 tys. złotych jest rodzeństwo darczyńcy, należy zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy oraz udokumentować takie nabycie np. potwierdzeniem przelewu na rachunek bankowy.

Proszę jednak pamiętać, iż darowizna w postaci gotówki, bez właściwego potwierdzenia (np. przekazem pocztowym) nie będzie mogła być zwolniona z opodatkowania.

PYTANIE

Gdy mój szwagier otrzymał gotówkę darowizną od swoich rodziców, to czy musi swojej żonie (a mojej siostrze) przekazać to oficjalnie darowizną, aby ona nie musiała nic od tego odprowadzać?

ODPOWIEDŹ

Nie jesteśmy pewni, czy dobrze zrozumieliśmy zadane pytanie.

Samo pozostawanie w związku małżeńskim nie wymaga darowizny w przypadku otrzymania przez jednego z małżonków darowizny w postaci środków pieniężnych. Jeśli jednak środki te mają być faktycznie wykorzystywane przez oboje małżonków, lub gdy określona część tych środków będzie przeznaczona dla żony obdarowanego – to należałoby dokonać oficjalnej darowizny w ten sposób, iż środki zostałyby przekazane za pośrednictwem rachunku bankowego, a następnie w terminie zgłoszone do Urzędu Skarbowego (przy założeniu, że środki przekraczają w okresie 5 lat kwotę 9673 złotych).

Sugerowalibyśmy jednak, aby od dokonania darowizny na rzecz obdarowanego szwagra upłynęło choćby kilka miesięcy, zanim zostaną te środki ponownie przekazane na tej podstawie na rzecz jego żony. Obecnie trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, czy takie postępowanie w krótkim odstępie czasu nie zostałoby uznane za obejście prawa podatkowego.

Jeśli zaś to właśnie te same środki mają być w dalszej kolejności przekazane na rzecz siostry, to również w tym wypadku sugerowalibyśmy upływ kilku miesięcy przed dokonaniem kolejnej darowizny, aby wykluczyć ryzyko uznania tych transakcji za obejście przepisów prawa podatkowego.

PYTANIE

Rozumiem, że w przypadku gdy szwagier rok temu otrzymał od swoich rodziców darowiznę i ma ją na koncie osobistym, to ta gotówka tak czy inaczej należy do majątku wspólnego szwagra i siostry?

Więc jeśli siostra chce dokonać darowizny na moją rzecz z tej gotówki, to nie musi zaistnieć darowizna pomiędzy małżonkiem a moją siostrą?

ODPOWIEDŹ

Niestety nie. Co do zasady darowizna nie wchodzi w skład majątku wspólnego (chyba że darczyńca, tj. rodzice szwagra zastrzegli inaczej), a zatem należy wyłącznie do szwagra. Oznacza to, iż jeśli chcą Państwo uniknąć podatku od spadków i darowizn, to powinna w pierwszej kolejności nastąpić darowizna środków pieniężnych od Pani szwagra na rzecz Pani siostry, a dopiero w dalszej kolejności na Pani rzecz.

Proszę jednak nadal pamiętać, iż darowizna środków pieniężnych nie może być w takim wypadku przekazana w formie gotówkowej, a zatem zarekomendować należy np. przelew bankowy, a ponadto sugerowalibyśmy upływ kilku miesięcy pomiędzy dokonaniem kolejnych darowizn, aby wykluczyć ryzyko uznania tych transakcji za obejście przepisów prawa podatkowego.

PYTANIE

A jeśli szwagier wykona przelew prywatny na konto małżonki, to czy w takim wypadku z zasady gotówka nie staje się wspólna?

Jakie czynności poza darowizną mogą dokonać między sobą szwagier i moja siostra aby gotowa stała się wspólna?

ODPOWIEDŹ

Wydaje się, iż darowizna jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Możliwe byłoby np. udzielenie pożyczki, ale niesie to ze sobą dodatkowe obowiązki i koszty.

Zakładając, że Państwo mają wspólność majątkową, zaś darowizna została dokonana przez darczyńcę wyłącznie na rzecz szwagra – może on następnie środki pieniężne mocą darowizny przekazać na dwa sposoby:
1) na rzecz małżonki lub (darowizna całej kwoty),
2) na rzecz majątku wspólnego (w analizowanym stanie faktycznym dojdzie do darowizny w wysokości 1/2 udziału w środkach pieniężnych).

A zatem oczywiście szwagier może przekazać środki pieniężne w wysokości 100 tys. zł na rzecz żony lub majątku wspólnego, ale nadal będzie należało taką czynność uznać za darowiznę, którą należy odpowiednio udokumentować (np. dowód przelewu bankowego) oraz zgłosić do Urzędu Skarbowego.

Możliwe, iż Pani wątpliwości wynikają z tego, iż możliwa jest sytuacja, w której środki pieniężne nie stanowiłyby darowizny na rzecz współmałżonka, lecz zostałyby uznane jako nakłady z majątku osobistego szwagra na majątek wspólny, a zatem nie powstałoby z tego tytułu obowiązek podatkowy i nie byłoby obowiązku zawiadamiania o tym fakcie urzędu skarbowego. W naszej opinii jednak, w przedstawionym stanie faktycznym, gdy środki te w dalszej kolejności przekazane zostaną przez siostrę na Pani rzecz, taka interpretacja byłaby nieuzasadniona.