Rękojmię regulują przepisy art. 556 – 576 k.c. W największym uproszczeniu, rękojmia są to uprawienia przysługujące kupującemu wobec sprzedawcy w przypadku stwierdzenia, że rzecz sprzedana ma wady. Wady mogą być albo fizyczne, albo prawne (art. 556 k.c.)

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, przepis art. 5561 § 1 k.c. w szczególności wskazuje, że rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeśli: (1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; (2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; (3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; (4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Generalnie za wadę fizyczną możemy uznać każdą niezgodność w sprzedanej rzeczy, która istnieje pomiędzy umową (oraz okolicznościami jej zawarcia), a rzeczywistym stanem rzeczy.

W przypadku umów z konsumentami na równi z zapewnieniami sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent (art. 5561 § 2 k.c.) – oznacza to, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność za deklaracje i oświadczenia producenta rzeczy sprzedanej i kupujący nie musi dochodzić swoich praw od producenta takiej rzeczy, ale może również dochodzić ich od sprzedawcy, a ten dopiero później może zwrócić się do producent. Przepis ten ma zastosowanie jedynie wobec konsumentów.

(…)


Kliknij tutaj i zdobądź dostęp do całego artykułu. 

Artykuł, opracowany na zlecenie Alexandra Weiss przez mec. Bartosza Krupa z M&A LAW AND TAX, zawiera 8 stron treści dot. rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W artykule opracowane zostały m.in. takie tematy, jak:

1. Wady rzeczy sprzedanej.

a) Wady fizyczne

b) Wady prawne

2. Wiedza kupującego o wadach.

3. Terminy odpowiedzialności.

4. Uprawnienia kupującego.

5. Możliwość ograniczenia odpowiedzialności.

Ponadto znajdziesz także odpowiedzi radcy prawnego Marcina Witkowskiego z www.chudzik.pl na pytania Wojciecha Orzechowskiego z www.WIWN.pl dot. rękojmi.


Dostęp do całego artykułu dot. rękojmi za wady rzeczy sprzedanej