Uczestniczka Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości brała udział w licytacji komorniczej, która zakończyła się sukcesem. Pojawiło się jednak kilka pytań odnośnie dokończenia transakcji.

 

„Jestem uczestniczką warsztatów inwestowania w nieruchomości. W marcu tego roku wygrałam licytację komorniczą nieruchomości. Dopiero dziś otrzymałam od Sądu Rejonowego we Włocławku informacje o wpłacie. Na dokumencie nie widnieje nr konta do wpłaty. W związku z tą sprawą mam do Państwa 3 pytania:

  1. Na jaki nr konta wpłacam pieniądze – Sądu, Komornika czy Spółdzielni, która wytoczyła sprawę dłużnikom?
  2. Czy od tej konkretnej nieruchomości płacę podatek PCC? A jeśli tak, to kiedy? Czy po otrzymaniu przysądzenia od Sądu, czy po wpłacie reszty należności tytułem reszty ceny nabycia?
  3. W jakim urzędzie opłacam PCC, biorąc pod uwagę fakt, że zamieszkuję w Warszawie, a mieszkanie wygrane znajduje się we Włocławku? Czy PCC-3 składam zgodnie z miejscem zamieszkania czy zakupu?

Kontaktowałam się z Sądem we Włocławku, jednak uzyskałam jedynie informacje o koncie do wpłaty – ponieważ jednak Pani udzielająca mi informacji sama nie była pewna czy odpowiada poprawnie, postanowiłam zapytać osoby biegłe w takich tematach. Będę wdzięczna za odpowiedzi.”

Poniżej znajdziesz odpowiedzi udzielone przez aplikanta radcowskiego Michała Przybysza, oraz radcę prawnego Marcina Witkowskiego
z Chudzik 
i Wspólnicy Kancelaria Prawna www.chudzik.pl

 

1)

Kwestię wpłaty ceny nabycia reguluje przepis art. 967 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca”.

Ceny nabycia nie wpłaca się zatem na rachunek Komornika, czy Spółdzielni.

Kwotę tą należy wpłacić na właściwy złotowy rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczony do wpłat sum depozytowych. Informację o numerze rachunku przeznaczonym do wpłat sum depozytowych można uzyskać we właściwym Sądzie Rejonowym.

2)

Opodatkowanie podatkiem PCC zależy od tego z jaką nieruchomością mamy do czynienia. Co do zasady komornik opłaca podatek VAT przy sprzedaży nieruchomości w ramach licytacji, a tym samym taka czynność nie podlega opodatkowaniu PCC. W takim wypadku nie byłaby Pani zobowiązana do jego zapłaty.

Natomiast wydaje się, iż w tym przypadku możliwe byłoby takie nabycie nieruchomości, które nie podlegałoby lub korzystałoby ze zwolnienia z podatku VAT. Przykładowo: na rynku wtórnym można nabyć nieruchomości, których pierwsze zasiedlenie nastąpiło wiele lat wcześniej, a zatem korzystałyby one ze zwolnienia z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust 10 ustawy o VAT). To natomiast oznacza, iż zakup takiej nieruchomości powodowałby konieczność opłacenia 2% podatku od czynności cywilnoprawnych przez nabywcę takiej nieruchomości.

A zatem możliwe są w praktyce dwie sytuacje:

Jeśli powstał obowiązek zapłaty podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości w ramach licytacji komorniczej – to nie ma obowiązku zapłaty PCC;
Jeśli nie powstał obowiązek zapłaty podatku VAT – będzie obowiązek zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli mamy do czynienia z tą drugą sytuacją, tj. gdy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, to należy stwierdzić, iż momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wydaniem postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości, jest dzień uprawomocnienia się tego postanowienia. Na opłacenie podatku i złożenie deklaracji PCC-3 miałaby Pani w takiej sytuacji 14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu.

3)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest w wypadku m.in. przeniesienia własności nieruchomości – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A zatem zapłata podatku oraz złożenie deklaracji PCC-3 powinno nastąpić do właściwego urzędu skarbowego we Włocławku.

Z poważaniem / Kind regards,

Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel

Michał Przybysz
aplikant radcowski | legal trainee